Begroting   Begroting  Rekening
    2019 2018 2017
         
Baten      
80 Baten onroerende zaken                62.500             68.300                         69.522
81 Rentebaten                  1.790               2.790                            2.186
83 Bijdragen levend geld             208.000           213.500                       221.948
85 Subsidies en bijdragen                40.000             37.100                         37.274
         
  Totaal baten              312.290           321.690                       330.930
         
Lasten      
40 Lasten kerkgebouw               17.500-             19.000-                         16.753-
41 Lasten overige onroerende zaken               25.550-             26.800-                         27.730-
42 Afschrijvingen                           -                        -                                     -
43 Pastoraatkosten             168.650-          162.600-                       155.763-
44 Kosten kerkelijke activiteiten               24.850-             31.050-                         32.802-
45 Verplicht.en bijdr. andere organen               15.950-             16.400-                         17.116-
46 Salarissen en vergoedingen               32.700-             37.600-                         40.592-
47 Kosten beheer en administratie                  9.500-             10.900-                           8.251-
48 Rentelasten                  2.000-               2.000-                           2.000-
         
  Totaal lasten             296.700-          306.350-                       301.007-
  Totaal baten              312.290           321.690                       330.930
  Saldo baten en lasten                15.590             15.340                         29.923
         
         
53 Toevoegingen fondsen/voorzieningen               23.340-             29.840-                         47.105-
54 Onttrekkingen fondsen/voorzieningen                  5.500               6.000                            8.839
58 Overige baten en lasten                  2.250               8.500                            8.343
         
Resultaat                           -                        -                                     -
         
         
Als richtlijn voor de begroting zijn wij uitgegaan van prijsindexcijfers, richtlijnen vanuit VKB, ingediende begrotingen en definitieve c.q voorlopige cijfers over 2017 en 2018.  
         
In week 45 (5 november t/m 10 november) ligt de uitgebreide begroting ter inzage op het kerkelijk bureau.  

Mijn kerk

Oude_Matthes
De Oude Mattheüs
Grotestraat 50
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Antonius
De Antonius
Lindevoort 20
7157 AL  Rekken
0545-471217
De Huve-1
De Huve
Grotestraat 52
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Den_Hof_te_Rekken Den Hof
Lindevoort 14
7157 AL  Rekken
0545-431335