Weergave gemeenteavond Protestantse gemeente Eibergen-Rekken

Locatie.

Den Hof te Rekken

Aanwezigen.

  • Voorzitter van Kerkenraad: de heer Riekelt de Boer
  • Scriba van de Kerkenraad: de heer Roel Heij
  • Kerkrentmeester en voorzitter van de Overdrachtscommissie Antoniuskerk : de heer Pieter Greidanus
  • Ongeveer 35 personen

Opening,

Riekelt de Boer, voorzitter van de kerkenraad heet iedereen welkom. De inleiding op de avond is uit het ‘wijsheidsboek’ Prediker 3. Menselijke kennis is soms niet toereikend bij antwoord op moeilijke vragen.

Toelichting op de Gemeenteavond door de voorzitter van de Kerkenraad.

Eenmaal per jaar houden we een Gemeenteavond. Meestal in november. Als er aanleiding is houden we de Gemeenteavond op een ander moment. De aanleiding om nu de gemeenteavond te houden is het voorgenomen besluit van 22 mei 2018 van de Kerkenraad om vanaf het najaar van  2021 geen kerkdiensten te houden in de Antoniuskerk in Rekken. Al eerder heeft de kerkenraad besloten om te onderzoeken of de beide kerkgebouwen de Oude Mattheus en de Antonius kunnen worden overgedragen aan derden. Met de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) wordt hierover namens de Kerkrentmeesters gesproken door de Overdrachtscommissie. Het Moderamen is in gesprek over een te formuleren opdracht aan de Onderzoekscommissie Antoniuskerk Rekken om draagvlak voor instandhouding en mogelijkheden voor toekomstig gebruik te onderzoeken. De stand van zaken in dit proces ten aanzien van de Antoniuskerk wordt door Pieter Greidanus toegelicht.


ONDERDEEL KERKGEBOUW ANTONIUS.

Toelichting door de voorzitter van de Overdrachtscommissie.

De Overdrachtscommissie voert de opdracht uit om het proces om te komen tot overdracht van beide kerkgebouwen te begeleiden. Vanavond gaat het specifiek over het proces van overdracht van de Antonius.

Over de staat van onderhoud van de kerk is er een rapport uit 2017 van de Monumentenwacht en een kostenberekening van de uit te voeren maatregelen door een deskundig bedrijf, in dit geval Hoffman uit Beltrum, om de Antonius weer in een adequate staat te brengen vanwege het geconstateerde achterstallig onderhoud. Welke maatregelen moeten worden uitgevoerd is mede afhankelijk van het toekomstig gebruik van de kerk. Een kostenplaatje voor renovatie is op dit moment dan ook niet te geven. Op basis van informatie uit het Meerjarenonderhoudsplan moeten we op dit moment rekenen met ten minste € 200.000.

De jaarlijkse exploitatiekosten (gas, water, elektra), zakelijke lasten, verzekeringen onderhoud orgel etc.) bij het huidige gebruik van de kerk zijn gemiddeld  € 5.000 per jaar. Daarin is geen rekening gehouden bij blijvend gebruik van de kerk met een jaarlijkse reservering nodig voor vervanging en reparaties van bijvoorbeeld kapotte ramen en geluidsinstallatie, binnen schilderwerk e.d. en evenmin met een reservering voor groot onderhoud.

Het Moderamen heeft recent een gesprek gevoerd met een aantal mensen uit Rekken die heeft aangegeven als ‘Onderzoekscommissie Antoniuskerk Rekken’ te willen werken aan een draagvlak- en betrokkenheidsonderzoek voor toekomstig gebruik van de Antonius. Restauratie van de kerk is ook een aandachtspunt. Daarvoor zijn gedachten over de toekomst van de kerk van groot belang.

Rond mei 2019 moet de kerkenraad over een rapport kunnen beschikken om te kunnen beslissen over het al of niet willen investeren in de kosten van het wegwerken van het achterstallig onderhoud. Dit is ook van belang voor het verdere overleg met de SOGK, dat in afwachting van dat besluit voorlopig even on hold staat.

Vragen en opmerkingen van de aanwezigen.

Vraag: Wat is er nodig voor exploitatie?

Antwoord: jaarlijks ongeveer € 5.000. Plus een bijdrage in de kosten van het jaarlijks- en groot onderhoud. De SOGK krijgt het geld van leden. (Lokale) inwoners / bedrijven die lid zijn van de SOGK maken via donaties hun betrokkenheid bij het lokale kerkgebouw zichtbaar. Het lidmaatschap is niet gebonden aan het al of niet lid zijn van een kerkgenootschap. De benodigde  € 5.000 kan dus deels worden gedekt uit donaties.

Vraag: Moet de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken eigenaar blijven van de kerk?

Antwoord: Nee. We werken aan overdracht van de kerken aan derden. Dat kan de SOGK zijn maar ook een andere toekomstige eigenaar.

Vraag: We hebben als Diaconie veel geld in bezittingen. De pastorie in Rekken is verkocht en dat is diaconaal geld. Is het mogelijk dat we met een bepaald voorstel naar de Protestantse Kerk Nederland gaan met een voorstel voor een bijdrage aan de renovatiekosten uit Diaconale gelden?

Antwoord: Niet zonder meer. Dat kan alleen als toekomstig gebruik een diaconaal doel dient. Zo is het bij Zalencentrum De Huve ook gegaan. De overdracht wordt mede beoordeeld door andere partijen. Daarbij komt ook de vraag aan de orde: waar investeer je in? In een gebouw dat niet meer wordt gebruikt of in een gebouw met een toekomstige nieuwe functie.

Opmerking: bedenk een gigantisch goed diaconaal project!

Antwoord: dan toch bekijken wat je met de kerk gaat doen. Het gaat niet om de stenen maar om het gebruik.

Opmerking: een deel van de onderzoeksopdracht kunnen we niet uitvoeren, namelijk de vraag over het toekomstig gebruik vanaf 2021/2022.

Antwoord: Investeren hangt samen met toekomstig gebruiksopties. Het proces kan niet zonder onderzoek naar gedragen voorstellen over mogelijk toekomstig gebruik van de Antonius. Dat is niet alleen een vraag van de KR maar ook de SOGK en de Provincie als er een verzoek voor het subsidiëren van een deel van de renovatiekosten wordt ingediend.

Opmerking: Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de Kerkrentmeesters voor de vraag: waar halen we geld vandaan?

Antwoord: Ook de kerkrentmeesters zijn niet op de hoogte van alle mogelijke geld/subsidie stromen. Wellicht hebben we daarvoor andere deskundigen nodig.

Opmerking: er ‘rijden verschillende treinen naast elkaar’. Dat inventariseren we en komt bij elkaar of niet. Iedere partij maakt eigen afwegingen.

Vraag: Hoe dringend zijn de renovaties?

Antwoord. Onder andere zakt de dakconstructie door. Er is inwatering bij beglazing van de kerk. De vloer is aan vervanging toe. Wat aan de vloer moet worden gedaan hangt overigens mede af van het toekomstig gebruik. Direct, dat wil zeggen dit of volgend jaar, is niet nodig maar wel binnen 5 jaar.

Vraag: Er is toch geld voor onderhoud?

Antwoord: Er staat € 62.500 op de begroting van de kerk. Dat is inclusief een voor de Antoniuskerk verkregen legaat.

Opmerking: Misschien is geld niet eens het grootste probleem. De SOGK of een eventueel door de Rekkenaren op te richten stichting Vrienden van de Antonius heeft behoefte aan exploitatieplannen.

Opmerking: de kerk is Rijksmonument. Dat Rijksmonumetn willen we in stand houden. Geen enkele instantie steekt er geld in als er geen toekomstig gebruik is. Als er toekomstig gebruik is zijn partijen als provincie en gemeente ook bereid bij te dragen.

Opmerkingen:

  • Je zou donatie kunnen zien als bijdrage om de exploitatie sluitend te krijgen. Inclusief reserveringen voor onderhoud van materialen en binnen onderhoud is dan ca € 10.000 nodig. De Plaatselijke commissie Haarlo heeft ervaring met de wijze van werken van de SOGK. Dat gaat goed.
  • Werk aan een vriendenkring zoals veel musea hebben.
  • Zekerheid over vier jaar heb je nu niet. Maar je moet nu wel aan de gang gaan met de vragen waar een antwoord op moet komen.
  • Met elkaar als Protestantse gemeente Eibergen-Rekken en gemeenschap Rekken willen we dat het kerkgebouw blijft bestaan.
  • Suggestie voor de kerkenraad: ‘sponsor’ op hoogtijdagen één of twee kerkdiensten in Rekken.

ONDERDEEL GEBRUIK KERKGEBOUW ANTONIUS TE REKKEN TOT 2021.

Toelichting door de voorzitter van de Kerkenraad.

Vanwege de doorgaande daling van het aantal kerkleden en de daarmee samenhangende jaarlijks afname van de kerkelijke bijdragen met ca € 3.000- per jaar moet de kerkenraad financiële keuzes maken. Over gebouwen en over de omvang van het pastoresteam. Najaar 2021 gaat onze pastoraal werker met pensioen. Een nieuwe pastoraal werker benoemen is dan niet mogelijk. Er ligt een voorstel van de pastores om als gemeente zoveel mogelijk samen te vieren en toe te groeien naar samen kerken in de Oude Mattheus. Tijdens de kerkenraad van 11 september 2018 is de mogelijkheid genoemd om de situatie met kerkdiensten in Rekken te houden zoals die nu is. En als andere mogelijkheid in 2021 op één moment het gebruik te beëindigen.

Vraag aan de aanwezigen is:

·         vieren we samen hoogtijdagen meer en meer in Eibergen om toe te groeien naar samen gemeente te zijn met één kerkgebouw of

·         blijven we de huidige diensten in Rekken houden tot het moment van kerksluiting?

Opmerkingen van de aanwezigen:

·         Laten we zolang mogelijk van het kerken in de Antonius genieten.

·         Geleidelijk beëindigen van diensten geeft een koud gevoel.

·         Samen gemeente zijn en samen vieren is voor mij erg waardevol.

·         Het doet pijn om hoogtijdagen niet in de eigen kerk te vieren.

·         Het doet pijn om niet gezamenlijk gemeente te kunnen zijn.

·         Genieten van en in de kerk hoeft niet gekoppeld te zijn aan de predikant.

Opmerking over de gedachtenisdienst.

·         Het tegelijkertijd de gedachtenisdienst houden in twee kerkgebouwen is voor de nabestaanden en de pastores niet gewenst. De pastores hebben vanuit beide kerkgebouwen uitvaarten gedaan en de nabestaanden willen graag de gedachtenisdienst meemaken in de kerk waar de uitvaart is geweest. Met daarbij de pastor die de uitvaart heeft gedaan.

·         Met de Werkgroep Rekken wordt overlegd wat de beste oplossing voor een alternatieve viering is.

·         Bij een eventuele avondviering van de gedachtenisdienst graag aandacht voor de werktijden op agrarische bedrijven.

Afsluiting.

Riekelt sluit af met een verhaal over een ezel die in een put was gevallen. Met wijsheid gebruikte de ezel zijn precaire omstandigheden om een nieuwe toekomst mogelijk te maken.

Met vriendelijke groet, namens de Kerkenraad

Roel Heij

Scriba.

Mijn kerk

Oude_Matthes
De Oude Mattheüs
Grotestraat 50
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Antonius
De Antonius
Lindevoort 20
7157 AL  Rekken
0545-471217
De Huve-1
De Huve
Grotestraat 52
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Den_Hof_te_Rekken Den Hof
Lindevoort 14
7157 AL  Rekken
0545-431335