Vacatures Kerkenraad, College van Kerkrentmeesters en Diaconie

De kerkenraad: vergadert 1 keer per maand, 9 keer per jaar.
telt nu 14 leden en een notulist

Dagelijks bestuur
(moderamen

Gevraagd:

vergadert 1 keer in de 3 weken.
leden: voorzitter en secretaris van de kerkenraad, diaken en predikant.

secretaris (scriba) voor de kerkenraad, heel goed te vervullen door twee personen.

Het secretariaat van de kerkenraad is een aantrekkelijke functie voor iemand, die graag in het midden van het kerkelijk leven mee wil denken over hoe onze gemeente de komende jaren zich zal ontwikkelen.

Haar/zijn werkzaamheden zijn:

  • Lid zijn van de kerkenraad en van het moderamen (DB)
  • Het voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen, moderamenvergaderingen en de gemeenteavond.
  • Het klaar maken en versturen van de vergaderstukken
  • Het verzorgen van de post, steeds meer per email.
  • Het maken van een jaarrooster voor de kerkenraad en het moderamen
  • Uit ervaring: er zijn altijd onvoorziene vergaderingen of zaken die aandacht en tijd vragen.

Hoeveel tijd is nodig voor het werk van de scriba?

Gemiddeld wel wat uren per week. Maar de voorbereiding voor de kerkenraadsvergaderingen gebeurt altijd met elkaar in het moderamen.

Interesse? Vragen?  Bel of mail de huidige secretaris

Jacqueline Westhuis-de Vries, telefoon:  0545 472951
email: jacqwesthuis@hotmail.com

De zangdienstcommissie is deze avond te gast. De commissie draait goed; de diensten, met gemiddeld 50 mensen, worden gewaardeerd. Een wens is om vaker een koor te kunnen uitnodigen en hier meer financiën voor te krijgen. Afgelopen januari was het 15 jaar geleden dat de zangdiensten startten. Dit dankzij de commissie. Hiervoor worden ze in de bloemetjes gezet.

We praten n.a.v. een ingekomen brief hoe wij het vinden dat een gastpredikant bij ons in zijn preek vertelde, dat hij gelooft in reïncarnatie. Dit geloof past niet binnen ons christelijk geloofskader.

Daarom vindt het merendeel van de kerkenraadsleden dat dit niet op de kansel hoort. 

Nog een vraag bij de ingekomen post. Een gemeentelid wil zelf het doel bepalen voor een gedeelte van zijn bijdrage aan kerkbalans. Dit is niet mogelijk.

De synode vraagt onze mening. Het gaat over de positie van predikanten. Door kleiner wordende gemeentes is mobiliteit en flexibiliteit van predikanten meer gewenst; belangrijk is dat gemeentes meer gaan samenwerken met elkaar richting predikanten; bijv. één predikant voor meerdere gemeentes. Ook zou het mogelijk moeten zijn dat op gezamenlijk verzoek van gemeente en predikant na 12 jaar het dienstverband wordt beëindigd en de predikant wachtgeld krijgt. Dit wachtgeld wordt dan betaald uit een pot waar alle gemeentes aan moeten bijdragen. Hoe dat financieel uit zal gaan pakken is niet bekend. Voor ons een reden om het hier niet mee eens te zijn.

Op verzoek van de Overdrachtscommissies De Oude Mattheüs en Antonius brainstormen wij onder welke voorwaarden wij onze kerkgebouwen willen overdragen. Dit wordt ook onderwerp op de a.s. gemeenteavond in april.

Er zijn nog geen vacatures vervuld, maar er zijn wel mensen die het in beraad hebben. We houden moed!

Jacqueline Westhuis-de Vries, scriba

Mijn kerk

Oude_Matthes
De Oude Mattheüs
Grotestraat 50
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Antonius
De Antonius
Lindevoort 20
7157 AL  Rekken
0545-471217
De Huve-1
De Huve
Grotestraat 52
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Den_Hof_te_Rekken Den Hof
Lindevoort 14
7157 AL  Rekken
0545-431335