logo
DOM

Een ANBI en dus ook de Protestantse gemeente Eibergen-Rekken moet om haar ANBI-status te behouden op haar website een aantal gegevens publiceren.
De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Hetzelfde geldt voor de diaconie. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente in Eibergen en Rekken.
Voor de diaconie is het volgende van belang:

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken

KvK nummer: 76427846

Telefoonnummer: 0545 - 471217

RSIN / Fiscaal nummer: 

  • Diaconie: 803591123, als u aan de  diaconie een gift wilt schenken

Website: www.pkneibergen-rekken.nl

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Adres: Grotestraat 52

Postcode: 7151 BD

Plaats: Eibergen

De Protestantse gemeente Eibergen-Rekken is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen is tot eenheid, getuigenis en dienst en samen komt rondom Woord en sacramenten“.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
Deze kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen over het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht-)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de kerkelijke gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente berust bij de kerkenraad, die wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad in principe uit twaalf leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is overigens eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. door het CVK opgestelde begroting en de jaarrekening van de kerk.  Het college bestaat uit nu uit 6leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college  door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden contact met het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.
 
De Diaconie van onze gemeente is ook een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.
 
Het College van Diakenen (CvD) telt vijf leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is ook hier eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de door het CvD opgesteldde begroting en de jaarrekening. Verder heeft ook het CvD door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden te maken met het Classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. 

C. Doelstelling en visie

Als christelijk gemeente willen wij:

  • open (gastvrij en open naar de samenleving) zijn
  • levend (samen zoekend naar nieuwe wegen in geloof en kerk zijn)
  • respectvol (erkenning van en waardering voor ieders eigen weg in geloven)
  • betrokken op de wereld (uitdragen van de boodschap van geloof, hoop, liefde).

In een christelijke geloofsgemeenschap zoeken we een goed evenwicht in:

  • verbondenheid met God en verbondenheid met de wereld;
  • de eredienst, de lofzang gaande houden;
  • het geestelijk leven: gebeden, lezing en uitleg van de Schriften in verbondenheid met elkaar;
  • het pastoraat: medeleven met en zorg om elkaar.

D. Beleidsplan

We zitten, als Protestante kerk in Nederland, al geruime tijd in een overgangsfase van vanzelfsprekend kerk zijn naar een geloofsgemeenschap. De ouderen van onze gemeente zijn opgegroeid in de tijd waarin je vanzelfsprekend bij een kerk hoorde. Jonge mensen van nu kiezen bewust of ze wel of niet bij de kerk willen (blijven) horen.

Tot het midden van de vorige eeuw waren de mensen doorgaans als vanzelf kerkelijk. Na de geboorte volgde de doop, het doen van belijdenis was vanzelfsprekend, het huwelijk werd kerkelijk voltrokken en men werd vanuit de kerk begraven. Binnen de eigen kring waren de mensen eensgezind over de waarheid en hoe men hoorde te leven.

De verandering komt vanaf de jaren zestig waarbij mensen steeds meer zelf gaan bepalen of ze tot een kerk willen behoren. Ze kiezen bewust of ze wel of niet bij een gemeenschap van gelovigen willen horen. De plaatselijke gemeenschap wordt steeds belangrijker. Daarbij ‘bepaalt’ de gelovige zelf in hoeverre zij/hij deelneemt aan het kerkelijk leven. Ook bepaalt men zelf wat men wel of niet gelooft. Ook de mate van deelname verandert voortdurend. Lid zijn van de kerkelijke gemeenschap is men op grond van eigen keuze. De doop of een kerkelijk huwelijk is niet meer vanzelfsprekend. Naast begraven is er ruimte voor crematie. De openbare geloofsbelijdenis is geheel verdwenen. Binnen de geloofsgemeenschap bestaat een hoge mate van diversiteit in geloven en veel vrijheid. Het is een geloofsgemeenschap waarin, zoals in alle geledingen van de samenleving, het individualisme, het zelfbewustzijn van mensen en de democratisering een belangrijke rol spelen.  De kerk verandert langzaam in een geloofsgemeenschap.

Dat betekent dat we samen zorg dragen voor hoe de gemeente er nu uitziet: het bezoekwerk, de vrijwilligers, de huidige vormen. We zoeken echter ook naar nieuwe vormen en manieren van kerk zijn als geloofsgemeenschap. 

Onze gemeente zal bestaan uit een kern die het verhaal van de Bijbel, van God, Jezus en mensen gaande houdt. Dat zal vooral zijn vorm behouden in de zondagse eredienst; daarnaast houden we het verhaal gaande door catechese, vormings- en toerustingsactiviteiten, spiritualiteit, kinderkerk, etc.

We willen ons verbinden met de samenleving om ons heen, onze bijdrage leveren aan een goede samenleving in woorden en daden en we staan open voor wat en wie zich aandient.

Het beleidsplan van de Protestantse gemeente Eibergen-Rekken kunt u hier vinden.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is (landelijk) geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
Leden van de kerkenraad en de beide Colleges of commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten voor hun activiteiten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarrekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij het beleidsplan van de gemeente en de financiële mogelijkheden voor een bepaald jaar. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, er vinden wekelijks kerkdiensten en ook andere kerkelijke activiteiten plaats, die overigens wisselend zijn qua samenstelling en intensiteit. Daarnaast heeft de kerkelijke organisatie te maken met veel vaste kosten: behalve de kosten van de predikanten/pastoraal medewerkster zijn de onderhoudskosten en de energie- en verzekeringskosten van alle kerkelijke gebouwen tamelijk vast over de jaren heen.
In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
Wel heeft de kerk te maken met jaarlijks dalende inkomsten doordat het aantal leden daalt.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting voor de diaconale werkzaamheden

Onderstaande geeft in de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom (jaar-)rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Diaconie22

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.