Kerkenraad

Het 'dagelijks bestuur’ van onze gemeente ligt bij de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit:

  • ouderlingen die zorg dragen voor het welzijn van de gemeente
  • ouderling-kerkrentmeesters die gebouwen en de financiën beheren
  • diakenen die zich bezig houden met de zorg voor de ander, dichtbij en verder weg;
  • twee predikanten en een ouderling-pastoraal werker

Twee ouderlingen hebben als bijzondere taak het voorzitterschap en het scribaat (secretariaat) van de kerkenraad.
De samenstelling van de kerkenraad wisselt met regelmaat; een zittingstermijn is vier jaar. De kerkenraad komt een keer per maand bij elkaar en probeert het reilen en zeilen van de gemeente in goede banen te leiden. Een paar keer per jaar legt ze beleidsvoorstellen voor aan de gehele gemeente. Hieruit maakt ze een beleidsplan.

De kerkenraad kan haar werk alleen maar doen als gemeenteleden mee doen. Onze gemeente kan niet zonder actieve gemeenteleden. Zonder inzet van betrokken en actieve gemeenteleden zal onze geloofsgemeenschap verdwijnen. Hebt u ideeën hoe we dat kunnen voorkomen? Of nog mooier: wilt u actief worden? Neem contact op met de scriba Roel Heij.

Huidige samenstelling:

Predikanten  Jan Struijk en Eveline Struijk - Boers
Preses (voorzitter)  Janny ten Berge
Scriba (secretaris)  Roel Heij
Ouderling-Kerkrentmeester  Pieter Greidanus
Voorzitter diaconie en diaken  Albertine Kokkeler
Diakenen  Alice te Raa, Henrie van der Graaf
Pastorale ouderlingen  Emmy Risamasu, Dinie Bouwmeester
    Joke Jonker (ouderling bij trouw/rouwdiensten)