Antonius

Historie

1375  Eerste kapel te Rekken (het is niet uitgesloten dat deze kapel in vakwerk of hout was uitgevoerd.)
1379  Eerste berichten over een eigen kapel te Rekken. Wekelijke mis door pastoor Wernerus Lansinck uit Eibergen
1400  Start bouw grafkelder (tot 1500)
1400  Kleine luidklok ` miin gheluit en is niet groet`
1561  Het kersspel Eibergen behoorde aanvankelijk tot het bisaan de dom Munster, maar is na de oprichting van de nieuwe bisdommen in Nederland toebedeeld aan Utrecht
1615  6 december: Vraag om verplaatsing van armenhuis annex school naast de kapel. Bij de ingang van de kerk staat een ijzeren offerblok. Waarschijnlijk uit de 17e eeuw.
1616  Na de Reformatie predikanten uit Eibergen Johan Palmarius en Theo Rumphius.
1633  Van 1633 tot 1848 is vrijheid van godsdienst bij grondwet geregeld.
1634  9 april: volgens het verslag van de vergadering van de Classis in het Kwartier van Zutphen kreeg de kapel van Rekken een zelfstandige status.
1648  Gereformeerden uit Vreden en omgeving komen kerken in Rekken
1650  22 november: Landdag van de Classis van Zutphen werd besloten een predikant aan te stellen Henricus Keitwendus. Hij hield zijn eerste preek op 21 augustus 1651
1652  Bouw eerste stenen kerk, totale kosten: f 750,12
1653  10 juli: inzegening van het eerste huwelijkspaar.
1653  19 juni: eerste doop in de `nieuwe` kerk.
1653  21 juli: de eerste stenen kerk wordt ingewijd, waarbij Heinricus Keitwendus een preek houdt.
1656  14 september: de kerkdienst wordt door oorlogshandelingen verstoord. Zeven maanden kon men niet te kerke gaan.
1656  Leent ouderling Gerart Willink vijfentwintig rijksdaalders aan de kerkvoogdij voor de aanschaf van het nodige meubilair. In ruil krijgt Willink gebruiksrecht van een aantal stoelen.
1665  Van 1665-1666 wordt de uitoefening van de gereformeerde godsdienst is verboden. Ds. Rutgerus Couper heeft geen aantekeningen gemaakt in het kerkenraadsboek.
1672  Van 1672 - 1674 zijn er geen kerkdiensten wegens oorlogshandelingen in dit gebied. Vensters worden vernield en ook het interieur is flink beschadigd. De prachtige oude avondmaalsbeker uit 1653, geschonken door gravin Elisabeth van Limburg is bewaard gebleven
1680  Bouw van de toren
1680  Bouw van de toren, dit in tegenspraak met de ingemetselde plaat in de voorgevel van de toren.
1680  Grote luiklok wordt in de toren gehangen.
1769  Ds. Diederik Tjeenk uit Winterswijk wordt beroepen. Hij schenkt in 1788 de geelgouden lessenaar met sleutel. Omdat de lessenaar tijdelijk elders was opgeslagen heeft het de brand in 1889 overleefd.
1775  Oudste grafzerk op naastgelegen kerkhof.
1792  Vernieuwing van gevels en veertien vensters en één deur. Dit duidt erop dat de kerk 6 traveeën groot was, (11 vensters en één deur) en drie koor vlakken ( 3 vensters )
          Fragmenten van zandstenen vensters te zien in de vitrine
1800  De toren wordt overgedragen aan de Burgerlijke gemeente.
1807  Ds. G.J. Buekers in Rekken tot 1853. Hij schenkt de kerk een zilveren avondmaalsbeker.
1816  Tot dan wordt gesproken over de gereformeerde kerk. Na 1816 van de hervormde kerk.
1838  De klankborden van de toren worden afgedicht om de duiven uit het gebouw te weren. In 1839 op verzoek weer geopend om duiven te kunnen houden.
1865  In 1865 en 1866 wordt de kerk uitgebreid voor een catechisatiekamer. Hiervoor moeten enkele graven verplaatst. Uitbreiding kerkhof. Verder is in deze periode een orgel geplaatst, gemaakt door de Firma  Friedrich Leichel uit                Lochem.
1885  Plaatsing ijzeren hekwerk voor de pastorij van de schuur tegen de toren
1866  De kerk wordt aan de oostzijde uitgebreid tot 29.32 el ( gedenksteen )
1889  3 juni: de kerk wordt getroffen door een blikseminslag. Dankzij de vrijwillige brandweer van Eibergen blijft toren gespaard. Drie dagen later, op 6 juni 1889 later wordt op de vergadering van kerkvoogden en notabelen besloten tot herbouw van de kerk.  (zandstenen gedenkplaat / nu koperen plaatje. Zaalkerk met éénbeukig schip en consistoriekamer.  Architect: A.R. Witkop.
Op 6 augustus gegund aan aannemer Gradus ter Heerdt uit Klarenbeek. Het plafond in de kerk is van Amerikaans grenenhout. De betimmering moest volgens het bestek `zonder spijker in zicht` bevestigd worden.
Bij de herbouw van de kerk wordt na enig beraad besloten dat de banken voortaan vrij mogen worden gebruikt, het `eigen gezit` wordt afgeschaft.  Er worden vier olielampen opgehangen.
1891  plaatsing van Dam orgel. ( f. 1500,00 )
1920  Ds. Ploos van Amstel wordt beroepen in Rekken en staat er tot 1956.
1921  Elektrische verlichting wordt aangebracht.
1925  Het kolenhok wordt verplaatst en opnieuw afgetimmerd.
1927  Na verschillende herstelwerkzaamheden ( o.a. het vervangen van de voordeur door een spiegelklampdeur , wordt op 16 december het `predikantenbord` geplaatst.
1930  Toilethuisje op begraafplaats.
1940  Tijdens de tweede wereldoorlog worden de bronzen torenklokken opgeëist.
           De kleine klok uit 1400 wordt ontzien vanwege de monumentale status.
           De grote klok uit 1680 wordt op 4 februari 1943 uitgenomen en afgevoerd naar  Hamburg.
           Door bombardementen op de stad gaat het omsmelten niet door. Na de oorlog is de klok herplaatst.
Op 31 maart 1950 wordt een derde klok ( bevrijdingsklok) ingeluid.   
1970  Van 1970-1972 vindt de laatste grote restauratie van kerkgebouw en toren plaats.
          De trap naar het orgel wordt  verplaatst van toren naar kerkzaal.
          Er komt een toilet in consistoriekamer.
          Enkele oude grafstenen worden opnieuw in de kerk ( tegen de westmuur) geplaatst.
          Elektrische uurwerk- en luidinstallatie wordt geplaatst door de Firma Eijsbouts.
1971  12-14 juni: de grafkelder in het schip van de kerk wordt uitgegraven o.l.v. ds A. van der Berg
1980  De muur achter de preekstoel wordt voorzien van schoon metselwerk.
2003  Herinrichting  liturgisch centrum.
          Het ontwerp is van drs. J. Tijsma te Eibergen. 3 stel banken moeten wijken.
          In het liturgisch centrum staat een klassieke tafel.
          De tafel is afkomstig uit de studeerkamer van ds. Ploos van Amstel.